دستمال توالت و حوله

  • Tissues and Towels

    بافت و حوله

    محصولات کاغذی Fengcheng Zhonghe می توانند انواع مختلف دستمال کاغذی مانند دستمال توالت ، حوله کاغذی ، دستمال صورت ، پوشک ، دستمال مرطوب صنعتی ، دستمال سفره و غیره را تهیه کنند. این رنگ ممکن است متفاوت باشد ، تزئینات ، بافت ، الگوها ، عطر یا مرطوب باشد. دستمال توالت دستمال توالت بیشترین محصول خریداری شده توسط دستمال مصرفی توسط مصرف کنندگان است. اکثریت ما نمی توانیم به فکر کمبود دستمال توالت باشیم. کیفیت این دستمال کاغذی را می توان با توجه به تعداد خاک ، دوام ، درشتی و ... تعیین کرد.