کنترل کیفیت

روش کار تولید استاندارد —— بازرسی دقیق کیفیت فرآیند و محصولات نهایی